پروژه های اجرا شده با ساختار های سقف کاذب مشبک با تایل معدنی کی پلاس
سقف کاذب مشبک با استفاده از تایل های متنوع می توان در سقف کاذب مشبک به مشخصات عملکردی با اهمیتی رسید و به همین دلیل استفاده از آن در فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی گسترش یافته است.ادامه...