ویدیو های آموزشی

سقف های کاذب کی پلاس - زیرسازی، نصب پنل و بتونه کاری

دیوارهای جداکننده کی پلاس - زیر سازی، نصب پنل و بتونه کاری

دیوار های پوششی کی پلاس - زیرسازی، نصب پنل و بتونه کاری

گچ پلیمری دستی - آماده سازی، اجرا و پرداخت نهایی

گچ پلیمری پاششی- آماده سازی، اجرا و پرداخت نهایی

چسب های کاشی کی پلاس - روش های صحیح ماله کشی چسب کاشی