دستورالعمل انبارش و حمل محصولات

در این دستورالعمل به تمهیدات لازم برای نگهداری و انبارش صحیح و استاندارد هر گروه از محصولات، اشاره شده است. همچنین روش استاندارد بارگیری و باراندازی در قالب دستورالعمل حمل، تشریح شده است.

دستورالعمل انبارش و حمل محصولات شرکت کانیار گچ نوین