معرفی واحد امور مشتریان

واحد امور مشتریان در راستای برآورده کردن نیازهای عاملین و مشتریان در زمینه دریافت محصولات با کیفیت مطلوب و خدمات موثر پس از فروش، فرآیندهای تولید و خدمات را به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار می دهد و در این راستا همواره از نظرات و پیشنهادات سازنده عاملین و مشتریان نهایی استقبال نموده و در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود و اصلاح فرآیندها کوشا می باشد.
از آنجایی که شرکت کی پلاس در جهت افزایش رضایتمندی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت گروه های ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2015، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO10002:2018 ﻃﺮح رﯾﺰی و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده است، در این خصوص دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد زیر جزو اهداف اصلی شرکت بوده و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ کارهای واحد اﻣﻮر مشتریان می باشد:
– اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ)
– ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪ ای ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ
– اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺷﺮﮐﺖ
– ﺳﻬﻮﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت

شماره تلفن مرکز تماس: 43000809

نظرسنجی از عاملین و مشتریان نهایی

رسیدگی به شکایات عاملین و مشتریان

توصیه های لازم قبل از شروع عملیات اجرایی و موارد پیشنهادی جهت عقد قرارداد بین کارفرمایان و عاملین