صفحات روکش دار گچی کی پلاس

صفحات روکش ‌دار گچی (پنل گچی)

از صفحات روکش دار گچی (پنل گچی) در ساختارهای سقف کاذب، دیوار جداکننده، دیوار پوششی و پوشش‌های محافظ در برابر حریق استفاده می شود.

معرفی و انواع صفحات روکش دار گچی (پنل گچی) کی پلاس

پنل های گچی کی پلاس، صفحاتی دارای هسته گچی بوده که سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است و هر کدام مشخصات و عملکرد ویژه ای دارند. در امتداد محور میانی پشت کلیه پنل های گچی اطلاعاتی نظیر تاریخ و ساعت تولید و نوع و شماره استاندارد چاپ شده است.

صفحات روکش‌دار گچی در چهار نوع تولید می‌شوند: گچی ساده، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر حریق، مقاوم در برابر حریق و رطوبت. 

پنل گچی ساده (RG یا GKB)

پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک (مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات دارای روکش کرم رنگ می باشد.

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های گچی مقاوم در برابر رطوبت در فضاهای مرطوب (مانند آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی) مورد استفـاده قـرار مـی گیرند. این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشد.

پنل گچـی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF)

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستـون ها و تیـرهای فولادی) مورد استفـاده قرار می گیرند. این صفحات دارای روکش صورتی رنگ می باشد.

پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر حـریق و رطوبت در محیط هایـی که به طور همزمان خـواص مقـاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد (مانند چاه های تأسیساتی)، مورد استفـاده قرار می گیرند. این صفحـات دارای روکش سبز رنگ می باشد.