پروژه های اجرا شده در استان کرمانشاه با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس