پروژه های اجرا شده در استان آذربایجان شرقی با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس