پروژه های اجرا شده در استان تهران با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس