پروژه های اجرا شده با کاربری مسکونی با استفاده از محصولات پودری کی پلاس