پروژه های اجرا شده در استان تهران با استفاده از محصولات پودری کی پلاس