پروژه های اجرا شده با ساختار های دیوار پوششی کی پلاس
دیوار های پوششی کی پلاس جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ و خاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند ادامه...