پروژه های اجرا شده در استان سمنان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس