پروژه های اجرا شده با ساختار های سقف کاذب یکپارچه کی پلاس
سقف کاذب یکپارچه یکی از پر کاربردترین انواع سقف کاذب است که متناسب با محل استفاده و کاربری در چند نوع سیستم مختلف ارائه می شود. این ساختار شامل زیرسازی سبک فولادی معلق ساخته شده با مقاطع U ،L و C بوده كه صفحات روکش دار گچی در یک یا دو الیه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل می شود.ادامه...