ایستا کیش

نام نماینده : آقای مهرالحسنی

نشانی : کیش، بلوار ایران، مجتمع اداری بندرگاه، پلاک 22، واحد 2 کدپستی: 7941795571
شماره تماس : 07644422670
همراه : 09121545217 - 09347692870
شماره تماس :
پست الکترونیکی : Mehr@istakish.com