پروژه های اجرا شده در شهر سمنان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس