پروژه های اجرا شده در شهر کرمان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس