پروژه های اجرا شده در استان کرمان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس