پروژه های اجرا شده در شهر کرمانشاه با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس