پروژه های اجرا شده در شهر قشم با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس