پروژه های اجرا شده در استان هرمزگان با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس