پروژه های اجرا شده در شهر تهران با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس