پروژه های اجرا شده در شهر تبریز با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس