پروژه های اجرا شده در شهر اردبیل با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس