پروژه های اجرا شده در استان اردبیل با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس