پروژه های اجرا شده در استان بوشهر با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس