مقاطع فولادی – پروفیل

پروفیل ها از اجزای اصلی تشکیل دهنده سیستم های ساخت و ساز خشک کی پلاس می باشند. این پروفیل ها مطابق استاندارد ملی به شماره 13035 تولید شده و برای نصب و اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک استفاده می شوند.

انواع پروفیل کی پلاس

سازه CW/C ( استاد )

سازه CW/C (استاد)

سازه استاد، جزء عمودی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه ها به صورت قائم و در فواصل 30، 40 یا 60 سانتی متر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازی برای نصب پنل ها عمل می نمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه های 50، 70، 75 و 100 میلی متر و در دو نوع براساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شود.

سازه UW/U ( رانر )

سازه UW/U (رانر)

سازه رانر، جزء افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه در کف و سقف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل می نماید. به علاوه، از این سازه در بخش های افقی بازشوها نیز استفاده می شود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد (50، 70، 75 و 100 میلی متر) و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شود.

تولید سازه UA در کی پلاس

سازه UA

این پروفیل می تواند به عنوان جزء عمودی یا افقی در ساختار دیوار خشک استفاده شود. سازه مذکور به طور معمول اطراف درب های با وزن بالای 25 کیلوگرم بر مترمربع، بازشوهای سنگین با ابعاد بزرگ و نامتعارف در نمای ساختمان و در اجرای دیوارک کاربرد دارد. سازه UA توسط نبشی مخصوص به رانر کف و سقف متصل می شود.

سازه پشتیبان (60SP)

سازه پشتیبان (60SP)

از این سازه جهت نصب لوله های آب سرد و گرم و فاضلاب، رادیاتورها و سایر بارهای طره ای که وزن آنها باید به استادهای مجاور منتقل شود، استفاده می شود.

قطعه اتصال پشتیبان (47SC)

قطعه اتصال پشتیبان (47SC)

با استفاده از این قطعه اتصال در ترکیب با سازه 47F، می توان سازه پشتیبان جهت نصب قوطی های برق فلزی تامین نمود.

سازه زیرسازی سقفی​ کی پلاس

سازه زیرسازی سقفی

این سازه جزء اصلی زیرسازی سقف های کاذب 112D را تشکیل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور و یا هر دو آنها عمل می کند. مقطع این سازه C شکل بوده و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF با نام های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود. سازه های مذکور در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه نیز کاربرد دارند.

سازه تراز سقف یکپارچه

سازه تراز سقف یکپارچه

این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. همچنین، این سازه می تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود. علاوه بر کاربردهای مذکور، از این سازه جهت زیرسازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود. سازه تراز در دو نوع با نام های 28UD ( با مقطع ناودانی ) و 25L ( با مقطع نبشی ) تولید وعرضه می شود.

سازه محافظ گوشه ( Corner bead )

سازه محافظ گوشه (Corner bead)

در کنج های خارجی دیوارها و محل هایی که در معرض ضربه هستند، از سازه محافظ گوشه استفاده می شود؛ این سازه علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا و یکنواخت ایجاد می نماید.

سازه محافظ لبه ( J-bead )​

سازه محافظ لبه (J-bead)

از این سازه جهت ایجاد لبه های صاف و یکنواخت در انتهای آزاد پنل های گچی استفاده می شود. سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پنل ها نیز محافظت می نماید.

سازه درز انقطاع

سازه درز انقطاع

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها و سقف های پیوسته با طول زیاد، استفاده می شود. سازه های درز انقطاع در اقسام مختلف برای انواع کاربردها تولید می شوند.

سازه های سپری سقف های مشبک (T پروفیل ها )

سازه های سپری سقف های مشبک (T پروفیل ها)

از این سازه ها برای اجرای انواع سقف های کاذب مشبک استفاده می شود. پروفیل های کلیک به صورت سپری ( T شکل ) بوده و در 3 طول استاندارد 3600، 1200 و 600 میلی متر تولید می شوند. جنس این سازه ها ورق گالوانیزه بوده و در حال حاضر به رنگ سفید تولید می شوند. سایر رنگ ها بنا به سفارش مشتری و حجم درخواست قابل تولید است.