وسایل و ابزار

ابزارهای کی پلاس طيف وسيعى از كاربردهای مرتبط با ساخت و ساز خشک را دربر مى گيرد. اين ابزارها اختصاصاً جهت استفاده هايى همچون حمل، برش، نصب و درزگيرى و پرداخت طراحى و توليد شده كه باعث افزايش بازده كارى و نيز افزايش چشمگير كيفيت در سيستم هاى ساخت و ساز خشك مى گردند. وسایل و ابزار شامل سه گروه می باشند:

  • وسایل حمل و جابجایی پنل ها
  • ابزار برش و نصب
  • ابزار درزگیری