نوار درزگیر

نوار درزگیر Kplus (کاغذی) جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

نوار چسب جداکننده Kplus (Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای ساخت و ساز خشک و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای 6.5 سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای 1 سانتیمتر) وجود دارد.

تصویر کالا شرح کالا شماره کالا طول m عرض mm ضخامت mm
50mm x 50mm نوار تیپ کاغذی 951130000050050e00 50 50 -
نوار درزگیر فایبرگلاس 25 متری 921010000000000e00‏ 25 50 -
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار 921210000050190e00 90 50 -
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی) 921050100000000e00‏ 30 52 -
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه 921210000000150e00‏ 65 50 -
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 30mm 921210030400250e00 25 50 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 50mm 921210050400250e00 25 50 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 70mm 921210070400250e00 25 75 4
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 100mm 921210100400250e00 25 100 4
نوار طولی عایق آبی 921000000012100e00 12 10 -