عاملین درای وال کی پلاس با رده همکاری "گواهینامه اجرایی"

استان

آقای رجبی

اصفهان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رجبی

گروه صنعتی رادوین

قزوین

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای اباصلت

پارسی راه

فارس

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای یوسفی

آرکاشید بنای کویر

یزد

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای خانقائی

فرم و فضای رایان

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای طالبی

چلیپا طرح و ساخت پارسیان

یزد

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای علی محمد خواستان

تک نما نفیس ژیان

کردستان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای فردین شریفی

آترین سقف گستر

زنجان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای فرزاد عباسی آزاد

پارسیان سقف و ابنیه قائم

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رحیم صفاریان

گروه ساختمانی عمارت

خراسان جنوبی

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

محمد جواد کرمی