عقد قرارداد فی مابین کارفرمایان و عاملین

عاملین و کارفرمایان محترم

جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پیشنهاد می گردد قبل از عقد قرارداد فایل ذیل را مطالعه و موارد پیشنهادی را جهت عقد قرارداد لحاظ فرمایید.