پروژه های اجرا شده در شهر ارومیه با استفاده از محصولات پودری کی پلاس