پروژه های اجرا شده در شهر تهران با استفاده از محصولات پودری کی پلاس