پروژه های اجرا شده در شهر شیراز با استفاده از محصولات پودری کی پلاس