پروژه های اجرا شده در شهر نوشهر با استفاده از محصولات پودری کی پلاس