پروژه های اجرا شده در شهر کرمانشاه با استفاده از محصولات پودری کی پلاس