پروژه های اجرا شده در شهر اراک با استفاده از محصولات پودری کی پلاس