یوسف عبدوند

عاملیت :

نام نماینده : آقای عبدوند

نشانی : اهواز، رسالت مقداد 2، روبروی بیمارستان امیرالمومنین نب، پارکینگ ملی حفاری
شماره تماس : 06132277028
همراه : 09120283034
شماره تماس :
همراه :