مهدی سالاری

نام نماینده : آقای سالاری

نشانی : بندرعباس، بلوار امام حسین، جنب شهرک توحید، روبروی مسجد زینب کبری، گروه ساختمانی سالاری
همراه : 09173588186
همراه :
پست الکترونیکی : hadisalari713@gmail.com