پادیر گستر پاسارگاد

نشانی : رشت- بلوار انزلی – بعد از کارخانه پوشش روبروی اولین بریدگی کدپستی 4173153317
شماره تماس : 01333705680
همراه : 09121015966
شماره تماس :
همراه :
شماره فکس : 01333705683
پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com