تعاونی رنگ مشکات

عاملیت : |

نام نماینده : آقای زارع

نشانی : فارس -شهرک صنعتی بزرگ - میدان پنجم - پژوهش جنوبی - خیابان 307، کدپستی 7158184383
شماره تماس : 07191001415
شماره تماس :
شماره فکس : 07191001415 داخلی 6
پست الکترونیکی : meshkatpaint@gmail.com