نصرت عظیمی آملی

نام نماینده : آقای عظیمی آملی

نشانی : مازندران، آمل، کیلومتر یک کمربندی هراز به هزار سنگر، بنگاه رنگ عظیمی نیاکی
شماره تماس : 01144235845
، 01144235846
، 01144235847
همراه : 09111259799
شماره تماس :
همراه :
تلفکس :
تلفکس : 01144235847
پست الکترونیکی : aliiaziimii@gamil.com