سحر شریعت زاده

نام نماینده : آقای مجید اخگر - خانم سحر شریعت زاده

نشانی : آدرس دفتر: قم-کارخانه سپید پودر ماهان- صندوق پستی: 37185377 کدپستی: 3738113581
شماره تماس : 02536646100
همراه : 09123512156
شماره تماس :
همراه :
تلفکس :
تلفکس : 02536646100
پست الکترونیکی : emamai.majid62@gmail.com