سعید منزوی زاده

نام نماینده : آقای منزوی

نشانی : اصفهان، خیابان جی، حدفاصل اتوبان صیاد شیرازی و همدانیان، ابتدای شهروند جنوبی
شماره تماس : 03135244407
همراه : 09133144762
شماره تماس :
همراه :