ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ Kplus و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﭘنلهای ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون محل ﭼﺎپ ﻟﻮﮔﻮ ، اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮار را ﻧﺪاده و از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ و زﻫﮑﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ، ﻟﺰوم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ کی پلاس، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﻗﻠﯿﻤﻬﺎی ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر بجای استفاده از این لایه، اجرای لایه بخاربند(مشمع ضخیم پلی اتیلن)در وجه بیرونی پیشنهاد می‌گردد.

سوالات مشابه​ درباره آکواپنل

در زمان کاشی‌کاری دیوارها با چسب کاشی، آیا اجرای بند ضروری است؟

بله، بر اساس استانداردهای بین المللی اجرای بند (درز) بین کاشی‌ها ضروری بوده تا اختلاف بین اندازه کاشی‌ها و جابجایی ها تا حد امکان متعادل شود.

در استانداردهای بین المللی اجرای بند کاشی به مقدار 3 برابر مقدار تغییر ابعاد اسمی کاشی توصیه شده است.

به عنوان مثال درصورتیکه از کاشی استفاده مینمایید که تغییر ابعاد آن برابر 1 میلی متر باشد، بایستی در زمان کاشی‌کاری 3 میلیمتر برای این نوع کاشی بند در نظر گرفت.

آیا می توان کاشی‌کاری را بصورت دوغابی بر روی ساختار خشک انجام داد؟

خیر، عملیات کاشی‌کاری بر روی ساختارهای خشک، حتما بایستی بصورت دندانه دار اجرا شود و در این راستا باید از ماله شانه‌ای استفاده کرد.

در زمان اجرا بایستی اندازه دندانه ماله متناسب با ابعاد و نوع کاشی انتخاب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به “دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس” رجوع نمایید.

آیا می توان از پیچ های نصب پنل های گچی برای نصب صفحات سیمانی استفاده کرد؟

خیر، باید از پیچ مخصوص که در دو نوع SN و سرمته SB وجود دارد، جهت اتصال صفحات مسلح سیمانی به انواع زیرسازی های مرسوم استفاده شود.

آیا صفحات سیمانی را مانند صفحات روکش دار گچی می توان به تنهایی به دیوار موجود بتنی یا بنایی چسباند؟

خیر، صفحات سیمانی  باید برروی زیر سازی فلزی و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس، اجرا شوند.

نصب صفحات سیمانی به صورت عمودی یا افقی و پشت یا روی آن چه اختلافی ایجاد می کند؟

با توجه به یکسان بودن مقاومت خمشی طولی و عرضی پنلهای سیمانی نصب این صفحات بصورت افقی یا عمودی مجاز می‌باشد. اﺟﺮای اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺪود آﻣﺎده ﻣﺼﺮف Q4 Finish روی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی محصول ﺑﺮ آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اجرای پرایمر روی صفحات مسلح سیمانی داخلی یا خارجی ضرورت دارد؟

پس از اجرای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی، بهتر است ﺳﻄﺢ پنل ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﭘﯿﺶ از رنگ آمیزی اﻟﺰامی است.