در یک فضای اداری، بین 2 اتاق مشکل انتقال صوت وجود دارد، با اینکه دیوار موجود تا 48 دسی بل عایق صوت می باشد، اما همچنان می توان مکالمات اتاق مجاور را شنید. دیوار موجود تا سقف کاذب امتداد دارد ولی امکان ادامه آن تا سقف اصلی وجود ندارد، چه راه حلی پیشنهاد می شود؟

در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اداری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، دراﻣﺘﺪاد دﯾﻮار ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ ( ﺳﺎزه و پنل) اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﺎذب ﺻﻮت در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﯾﯽ دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻗﻄﻊ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻫﺮ دو اﺗﺎق اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻒ Kplus در ﻣﺤﻞ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو اﺗﺎق ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ “ﺳﻘﻔﻬﺎی ﮐﺎذب Kplus ” رﺟﻮع ﺷﻮد.

سوالات مشابه​ درباره دیوار جداکننده

آیا تمامی ساختارهای شرکت کی‌پلاس دارای تاییدیه آتش نشانی است؟

سیستم‌های ساخت ساز خشک متنوع بوده و بر اساس کاربرد و محل اجرا و همچنین نوع محصولات مورد استفاده، از نظر عملکردی متفاوت می باشند.

در حال حاضر فقط ساختارهای دیوار جداکننده کی‌پلاس مورد آزمون و تایید بخش آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی قرارگرفته و در راستای آن نیز تاییدیه سازمان آتش نشانی ایران را دارند.

سایر ساختارها (سقف کاذب یکپارچه، دیوارپوششی و محافظت تیر و ستون در برابر حریق) در آزمایشگاه های آلمان بررسی و مورد آزمون قرارگرفته اند و دارای تاییدیه داخلی شرکت کی پلاس (طبق شرایط آزمون شده) می‌باشند.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

در زمان کاشی‌کاری دیوارها با چسب کاشی، آیا اجرای بند ضروری است؟

بله، بر اساس استانداردهای بین المللی اجرای بند (درز) بین کاشی‌ها ضروری بوده تا اختلاف بین اندازه کاشی‌ها و جابجایی ها تا حد امکان متعادل شود.

در استانداردهای بین المللی اجرای بند کاشی به مقدار 3 برابر مقدار تغییر ابعاد اسمی کاشی توصیه شده است.

به عنوان مثال درصورتیکه از کاشی استفاده مینمایید که تغییر ابعاد آن برابر 1 میلی متر باشد، بایستی در زمان کاشی‌کاری 3 میلیمتر برای این نوع کاشی بند در نظر گرفت.

آیا می توان کاشی‌کاری را بصورت دوغابی بر روی ساختار خشک انجام داد؟

خیر، عملیات کاشی‌کاری بر روی ساختارهای خشک، حتما بایستی بصورت دندانه دار اجرا شود و در این راستا باید از ماله شانه‌ای استفاده کرد.

در زمان اجرا بایستی اندازه دندانه ماله متناسب با ابعاد و نوع کاشی انتخاب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به “دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس” رجوع نمایید.

آیا می توان در سلول های تر، از دیوار جداکننده با پنل های گچی به جای استفاده از پنل های سیمانی استفاده کرد؟

بله در فضاهای مرطوب می بایست از دولایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر با استادگذاری ۶۰ سانتیمتر وعایق رطوبتی ایزوگام یا قیروگونی استفاده کرد. بعنوان ساختار جایگزین، می توان از یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۸ میلیمتر یا یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ یا ۱۵ میلیمتر با استادگذاری ۴۰ سانتیمتر همراه با عایق مایع بکاررونده کی پلاس (عایق آبی) استفاده نمود.

ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ در ساختارهای ساخت و ساز خشک کی‌پلاس ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼک ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺷﯽ، ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺎ وزن ﺣﺪاﮐﺜﺮ40 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ‌های ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار کی‌پلاس وارد ﻧﺸﻮد (اﺟﺮای ﺧﺸﮏ)، ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس از نوع ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در رده ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد، ﺟﻨﺲ، وزن و اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی خشک، ﺻﺮﻓﺎ از ﭼﺴﺐ‌های ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼت ﻫﺎی ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ تولیدی این شرکت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت پودری و همچنین دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس رﺟﻮع ﺷﻮد.