در دیوارهای پوششی با سازه ناترازی دیوار زمینه چگونه باید باشد؟

در دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ؛ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن آن و زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ. در دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﺮازی ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

سوالات مشابه​ درباره دیوار پوششی

آیا تمامی ساختارهای شرکت کی‌پلاس دارای تاییدیه آتش نشانی است؟

سیستم‌های ساخت ساز خشک متنوع بوده و بر اساس کاربرد و محل اجرا، و همچنین نوع محصولات مورد استفاده؛ از نظر عملکردی متفاوت می باشند.

در حال حاضر فقط ساختارهای دیوار جداکننده کی‌پلاس مورد آزمون و تایید بخش آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی قرارگرفته و در راستای آن نیز تاییدیه سازمان آتش نشانی ایران را دارند.

سایر ساختارها (سقف کاذب یکپارچه، دیوارپوششی و محافظت تیر و ستون در برابر حریق) در آزمایشگاههای آلمان بررسی و مورد آزمون قرارگرفته اند و دارای تاییدیه داخلی شرکت کی پلاس (طبق شرایط آزمون شده) می‌باشد.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

در زمان کاشی‌کاری دیوارها با چسب کاشی، آیا اجرای بند ضروری است؟

بله،  بر اساس استانداردهای بین المللی اجرای بند (درز) بین کاشی‌ها ضروری بوده تا اختلاف بین اندازه کاشی‌ها و جابجایی ها تا حد امکان متعادل شود.

در استانداردهای بین المللی اجرای بند کاشی به مقدار 3 برابر مقدار تغییر ابعاد اسمی کاشی توصیه شده است.

به عنوان مثال درصورتیکه از کاشی استفاده مینمایید که تغییر ابعاد آن برابر 1 میلیمتر باشد، بایستی در زمان کاشی‌کاری 3 میلیمتر برای این نوع کاشی بند در نظر گرفت.

آیا میتوان کاشی‌کاری را بصورت دوغابی بر روی ساختار خشک انجام داد؟

خیر، عملیات کاشی‌کاری بر روی ساختارهای خشک، حتما بایستی  بصورت دندانه دار اجرا شود ودر این راستا باید  از ماله شانه ای استفاده کرد

در زمان اجرا بایستی اندازه دندانه ماله متناسب با ابعاد و نوع کاشی انتخاب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به “دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس” رجوع نمایید.

مقدار آب اختلاط و میزان مصرف پودر بوردفیکس به ازای هر مترمربع پنل چقدر است؟

برای تهیه چسب بوردفیکس، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر، به طور تقریبی 5 الی 5/5 لیتر آب مورد نیاز می‌باشد و برای هر متر مربع حدودا ۵ کیلوگرم پودر بوردفیکس مورد نیاز است.

تا چه میزان می توان توسط ساختارهای پوششی Kplus عایق صوت و حرارت را بهبود بخشید؟

عملکرد صوتی و حرارتی دیوارهای پوششی همواره، همراه با دیوار زمینه محاسبه می‌گردد و در این راستا ضخامت لایه عایق و چگالی آن نیز نقش موثری در میزان عملکرد مورد نظر ایفا خواهد نمود.

در این زمینه توصیه می گردد جداول صفحات ۷۲ تا ۷۶ دفترچه راهنمای دیوارهای پوششی مراجعه شود.