در دیوارهای پوششی با سازه اجرای چارچوب ها به چه صورتی انجام می شود؟

ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزﺷﻮ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺸﺮوح در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه Kplus ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور، اﺟﺰای اﻓﻘﯽ ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ را (ﺳﺎزهUD28 ﯾﺎ L25) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻄﯽ درون ﺑﺎزﺷﻮ ﮐﻪ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪاره ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺧﻤﯿﺮ بوردفیکس ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ آزاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺎزﺷﻮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر اﺳﺖ.

سوالات مشابه​ درباره دیوار پوششی

آیا تمامی ساختارهای شرکت کی‌پلاس دارای تاییدیه آتش نشانی است؟

سیستم‌های ساخت ساز خشک متنوع بوده و بر اساس کاربرد و محل اجرا و همچنین نوع محصولات مورد استفاده، از نظر عملکردی متفاوت می باشند.

در حال حاضر فقط ساختارهای دیوار جداکننده کی‌پلاس مورد آزمون و تایید بخش آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی قرارگرفته و در راستای آن نیز تاییدیه سازمان آتش نشانی ایران را دارند.

سایر ساختارها (سقف کاذب یکپارچه، دیوارپوششی و محافظت تیر و ستون در برابر حریق) در آزمایشگاه های آلمان بررسی و مورد آزمون قرارگرفته اند و دارای تاییدیه داخلی شرکت کی پلاس (طبق شرایط آزمون شده) می‌باشند.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

در زمان کاشی‌کاری دیوارها با چسب کاشی، آیا اجرای بند ضروری است؟

بله، بر اساس استانداردهای بین المللی اجرای بند (درز) بین کاشی‌ها ضروری بوده تا اختلاف بین اندازه کاشی‌ها و جابجایی ها تا حد امکان متعادل شود.

در استانداردهای بین المللی اجرای بند کاشی به مقدار 3 برابر مقدار تغییر ابعاد اسمی کاشی توصیه شده است.

به عنوان مثال درصورتیکه از کاشی استفاده مینمایید که تغییر ابعاد آن برابر 1 میلی متر باشد، بایستی در زمان کاشی‌کاری 3 میلیمتر برای این نوع کاشی بند در نظر گرفت.

آیا می توان کاشی‌کاری را بصورت دوغابی بر روی ساختار خشک انجام داد؟

خیر، عملیات کاشی‌کاری بر روی ساختارهای خشک، حتما بایستی بصورت دندانه دار اجرا شود و در این راستا باید از ماله شانه‌ای استفاده کرد.

در زمان اجرا بایستی اندازه دندانه ماله متناسب با ابعاد و نوع کاشی انتخاب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به “دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس” رجوع نمایید.

مقدار آب اختلاط و میزان مصرف پودر بوردفیکس به ازای هر مترمربع پنل چقدر است؟

برای تهیه چسب بوردفیکس، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر، به طور تقریبی 5 الی 5/5 لیتر آب مورد نیاز می‌باشد و برای هر متر مربع حدودا ۵ کیلوگرم پودر بوردفیکس مورد نیاز است.

تا چه میزان می توان توسط ساختارهای پوششی Kplus عایق صوت و حرارت را بهبود بخشید؟

عملکرد صوتی و حرارتی دیوارهای پوششی همواره، همراه با دیوار زمینه محاسبه می‌گردد و در این راستا ضخامت لایه عایق و چگالی آن نیز نقش موثری در میزان عملکرد مورد نظر ایفا خواهد نمود.

در این زمینه توصیه می گردد جداول صفحات ۷۲ تا ۷۶ دفترچه راهنمای دیوارهای پوششی مراجعه شود.