جهت جلوگیری از ایجاد ترک در محل اتصال سقف و دیوار چه راه حلی وجود دارد؟

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ‌ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار و ﯾﮏ ﺳﻘﻒ Kplus)، از ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی درزﮔﯿﺮی وآﻣﺎده ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺷﺮﮐﺖ کی پلاس ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار Kplus ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﯾﯽ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ Kplus ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ)، از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه (Trenn-fix) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ، ﻧﻮار ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت درزﮔﯿﺮی و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺘﻮﻧﻪ، اﺿﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻎ ﺑﺮش ﺟﺪا ﻣﯽ‌ﺷﻮد

در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﻣﯽ‌ﺗﻮان از اﺗﺼﺎل ﻟﻐﺰان در ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ کی پلاس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

سوالات مشابه​ درباره درزگیری و آماده سازی

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

آیا قبل از اجرای پوشش نهایی بر روی صفحات روکش دار گچی نیاز به اجرای پرایمر می باشد؟ چرا؟

بله، پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی، اجرای لایه پرایمر بر روی کل سطح کار لازم خواهد بود، حذف لایه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 1- در اجرای کاشی، اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده، که نتیجه آن فروریزی کاشی ها در دوره بهره برداری خواهد بود. 2- در صورت اقدام به جداسازی کاغذ دیواری در نوسازی های آینده ساختمان، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح این که لایه پرایمر موجب می شود که کاغذ دیواری بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود). 3- در رنگ آمیزی با رنگ روغنی، حالت سایه و روشن ایجاد شده، همچنین چسبندگی میان رنگ و لایه ماستیک تضعیف خواهد شد (توضیح این که اجرای پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل های بتونه کاری شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیری می نماید) (جهت اجرای رنگ های با پایه آب – پلاستیک نیازی به استفاده از پرایمر نمی باشد ولی اجرای یک لایه ماستیک روی سطح کار از الزامات رنگ آمیزی با رنگ های پلاستیک/ روغنی می باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب برای هر یک از کاربردهای فوق الذکر، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس تماس حاصل شود.

دلیل کاربرد پودر ماستیک چیست؟ آیا استفاده از آن ضروری می باشد؟

این محصول برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی، توصیه می شود. پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی، یک لایه نازک پوششی (1 تا 2 میلیمتر) با ماستیک Kplus روی تمام سطح کار اجرا شود (ضخامت قابل قبول، طی یک یا چند مرحله کاری قابل دستیابی است). اجرای لایه ماستیک باعث کاهش دفعات اجرای لایه رنگ می شود و از ایجاد سایه به واسطه تغییر جنسیت سطح زیر کار جلوگیری می نماید.

روی کدام جهت صفحات روکش دار گچی باید پوشش کاری نهایی (رنگ) انجام داد؟ آیا اختلافی وجود دارد؟

طرف رویی صفحات روکش دار گچی جایی که چاپ مشخصات پنل وجود ندارد، برای اجرای پوشش کاری نهائی مناسب می باشد. علت این امر این است که پیگیری پنل تولیدی این شرکت در هنگام وقوع مشکل امکان پذیر باشد و تامین کردن لبه AK پنل برای اجرای صحیح عملیات درزگیری و آماده سازی سطح، ضرورت این موضوع را تایید می کند.

مهمترین دلیل ترک بتونه در محل درزها چیست؟

دلایل مختلفی مثل:
– عدم استفاده از نوار درزگیرKplus جهت مسلح کردن محل درز
– عدم رعایت فاصله حداکثر 2 میلی متر درز بین پنل ها
– عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پنل ها
– عدم اجرای صحیح زیر سازی فلزی
– عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاری و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر (طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترک موثر می باشند.

معایب استفاده از بتونه سنتی (مل) بجای ماستیک چیست؟

بتونه سنتی به دلیل وجود اختلاف در ترکیبات شیمیایی با بتونه درزگیر Kplus یا ماستیک، به سطح پنل ها یا درز آنها نمی چسبد و از محل خود جدا می شود.