آیا در اطراف درب و پنجره و باز شوها نیاز به تقویت سازه های عمودی (استاد) می باشد؟

ﺑﻠﻪ، ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن( اﺳﺘﺎدﻫﺎ) در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻂ (راﻧﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ، در ﮐﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎد اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ در راﻧﺮﻫﺎی ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮچ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭽﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای درب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ از 25 و ﮐﻤﺘﺮ از 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﻄﺎع ﻗﻮﻃﯽ ﺷﺪه (ﺑﺎﮐﺲ) ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ از ﭼﻮب ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎد، راﻧﺮ و ﭼﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد (ﭼﺎرﺗﺮاش ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﭼﻮب ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎع انتخاب ﮔﺮدد).

ﺑﺮای اﺟﺮای درب ﻫﺎی ﺑﺎ وزن و اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، ﺳﺎزه ﮐﺸﯽ ﻓﻮﻻدی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎزه ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎر درب ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار Kplus در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد (در واﻗﻊ، ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮار Kplus ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

برای درهای با وزن بالاتر از ۲۵ کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می‌توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دیوار های جداکننده صفحه 70 مراجعه فرمایید).

سوالات مشابه​ درباره دیوار جداکننده

آیا تمامی ساختارهای شرکت کی‌پلاس دارای تاییدیه آتش نشانی است؟

سیستم‌های ساخت ساز خشک متنوع بوده و بر اساس کاربرد و محل اجرا، و همچنین نوع محصولات مورد استفاده؛ از نظر عملکردی متفاوت می باشند.

در حال حاضر فقط ساختارهای دیوار جداکننده کی‌پلاس مورد آزمون و تایید بخش آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی قرارگرفته و در راستای آن نیز تاییدیه سازمان آتش نشانی ایران را دارند.

سایر ساختارها (سقف کاذب یکپارچه، دیوارپوششی و محافظت تیر و ستون در برابر حریق) در آزمایشگاههای آلمان بررسی و مورد آزمون قرارگرفته اند و دارای تاییدیه داخلی شرکت کی پلاس (طبق شرایط آزمون شده) می‌باشد.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

در زمان کاشی‌کاری دیوارها با چسب کاشی، آیا اجرای بند ضروری است؟

بله،  بر اساس استانداردهای بین المللی اجرای بند (درز) بین کاشی‌ها ضروری بوده تا اختلاف بین اندازه کاشی‌ها و جابجایی ها تا حد امکان متعادل شود.

در استانداردهای بین المللی اجرای بند کاشی به مقدار 3 برابر مقدار تغییر ابعاد اسمی کاشی توصیه شده است.

به عنوان مثال درصورتیکه از کاشی استفاده مینمایید که تغییر ابعاد آن برابر 1 میلیمتر باشد، بایستی در زمان کاشی‌کاری 3 میلیمتر برای این نوع کاشی بند در نظر گرفت.

آیا میتوان کاشی‌کاری را بصورت دوغابی بر روی ساختار خشک انجام داد؟

خیر، عملیات کاشی‌کاری بر روی ساختارهای خشک، حتما بایستی  بصورت دندانه دار اجرا شود ودر این راستا باید  از ماله شانه ای استفاده کرد

در زمان اجرا بایستی اندازه دندانه ماله متناسب با ابعاد و نوع کاشی انتخاب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به “دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس” رجوع نمایید.

آیا می توان در سلول های تر، از دیوار جداکننده با پنل های گچی به جای استفاده از پنل های سیمانی استفاده کرد؟

بله در فضاهای مرطوب می بایست از دولایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر با استادگذاری ۶۰ سانتیمتر وعایق رطوبتی ایزوگام یا قیروگونی استفاده کرد. بعنوان ساختار جایگزین، می توان از یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۸ میلیمتر یا یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ یا ۱۵ میلیمتر با استادگذاری ۴۰ سانتیمتر همراه با عایق مایع بکاررونده کی پلاس (عایق آبی) استفاده نمود.

ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ در ساختارهای ساخت و ساز خشک کی‌پلاس ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼک ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺷﯽ، ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺎ وزن ﺣﺪاﮐﺜﺮ40 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ‌های ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار کی‌پلاس وارد ﻧﺸﻮد (اﺟﺮای ﺧﺸﮏ)، ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس از نوع ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در رده ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد، ﺟﻨﺲ، وزن و اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی خشک، ﺻﺮﻓﺎ از ﭼﺴﺐ‌های ﮐﺎﺷﯽ کی‌پلاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼت ﻫﺎی ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ تولیدی این شرکت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت پودری و همچنین دستورالعمل کاشی‌کاری کی‌پلاس رﺟﻮع ﺷﻮد.