پروژه های اجرا شده در شهر نیشابور با استفاده از ساختار های درای وال کی پلاس